Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Érettségi utáni képzéseink - 2021/2022

A 2021/2022. tanévben a következő képzések indítását tervezzük. Jelentkezni online és személyesen (papír alapú) is lehet. Részletes információk az alább olvashatók.

 

 

Képzés neve: FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR

Azonosító: 5 1014 20 01

Tagozat/Típus: nappali, esti

NAPPALI REDSZERŰ SZAKMÁK

SPORT ÁGAZAT

Fitness-wellness instruktor

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

Széles bázisú sport-és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.). Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát.

A képzés nappali rendszerben történik és tandíjmentes. A résztvevők tanulói jogviszonyba kerülnek, így jogosultak lehetnek a családi pótlékra, diákigazolványra, tankönyv kedvezményre és ösztöndíjra.

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele. A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva alkalmazza azokat.

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

 

 

Képzés neve: KISGYERMEKGONDOZÓ,- NEVELŐ

Azonosító: 5 0922 22 02

Tagozat/Típus: esti

ESTI KÉPZÉSI RENDSZERŰ SZAKMÁK

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Kisgyermekgondozó, -nevelő

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt. Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz.

A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.

A képzés esti (3nap/hét) rendszerben történik és tandíjmentes (első és második szakma esetén).

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele.

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt 

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

Képzés neve: LOGISZTIKAI TECHNIKUS

Azonosító: 5 1041 15 06

Tagozat/Típus: nappali

NAPPALI REDSZERŰ SZAKMÁK

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Logisztikai technikus - Logisztika és szállítmányozás szakmairányban

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

A képzés nappali rendszerben történik és tandíjmentes. A résztvevők tanulói jogviszonyba kerülnek, így jogosultak lehetnek a családi pótlékra, diákigazolványra, tankönyv kedvezményre és ösztöndíjra.

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele. Az ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

Képzés neve: SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

Azonosító: 4 0923 22 03

Tagozat/Típus: esti

ESTI KÉPZÉSI RENDSZERŰ SZAKMÁK

SZOCIÁLI ÁGAZAT

Szociális ápoló és gondozó

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi vagy bármilyen szakmunkás bizonyítvány.

A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a végrehajtásban önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen közreműködik. Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges beavatkozásokban utasítás szerint, kompetenciájának megfelelően részt vesz. Ismeri és ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások adminisztrációs feladatait. Munkájában a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani útmutatókban, illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik.

A képzés esti (3nap/hét) rendszerben történik és tandíjmentes (első és második szakma esetén).

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt 

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

Képzés neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKASSZISZTENS

Azonosító: 5 0923 22 04

Tagozat/Típus: esti

 
   

ESTI KÉPZÉSI RENDSZERŰ SZAKMÁK

Szociális ágazat

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

A szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben segítséget nyújt tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek és családoknak. Megszervezi és elvégzi – feladattól függően az egyén, a család bevonásával – a megfelelő napi tevékenységeket. Ügyintézési feladatokat lát el a felmerülő problémák megoldására, részt vesz a döntést hozók előkészítő munkájában.

Tematikus, terápiás csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a munkaszervezetben döntés-előkészítési feladatokat lát el, kompetenciáját meghaladó problémák megoldásában szakmai vezetője irányításával közreműködik. Képes a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére, információforrások kezelésére. Önállóan végzi az intézményi ügyiratkezelést, szükség esetén bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladatokba. A szolgáltatást, ellátásátigénybe vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt, tevékenységét szakszerűen dokumentálja.

A képzés esti (3nap/hét) rendszerben történik és tandíjmentes (első és második szakma esetén).

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele.

 

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt 

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

Képzés neve: VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

Azonosító: 5 0411 09 02

Tagozat/Típus: esti

ESTI KÉPZÉSI RENDSZERŰ SZAKMÁK

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

A képzési időtartama 2 év, feltétele érettségi bizonyítvány.

A szakképzettséggel rendelkező közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében.

Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.

Az első félévben ágazati alapoktatás folyik, melynek végén ágazati alapvizsgát kell tenni, ez a továbblépés feltétele. Az ágazati alapoktatás során elsajátítja az alapvető gazdasági és ügyviteli alapismereteket. Meghatározza a vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott eredményeket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alap fogalmakat, érti az alapvető adónemek lényegét.Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik online ügyintézés folyamatába.

A képzés esti (3nap/hét) rendszerben történik és tandíjmentes (első és második szakma esetén).

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt 

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt

FELNŐTTKÉPZÉS

SZAKMAI KÉPZÉS KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS

 (tanfolyami képzés)

Rendészet és közszolgálat ágazat - Védelmi szolgáltatások

Személy- és vagyonőr

A képzési időtartama 230 óra, (vizsgával együtt kb. 4 hónap) feltétele alapfokú iskolai végzettség.

A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.

Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét.

A képzés esti (3nap/hét) rendszerben történik és tandíjmentes (első és második szakma esetén).

A jelentkezni az alábbi formákban lehet:

elektronikusan: Itt

segítség az elektronukus jelentkezéshez: ►video

papír alapon: Itt